CloudApps

ระบบบัญชี
(Accounting)

STRAccountOnline เป็นโปรแกรมบัญชีในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 100% สำหรับให้เช่าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้งานง่าย และรองรับการทำงานเกี่ยวกับงานบัญชีไว้อย่างครบถ้วน เช่น ระบบสมุดบัญชีแยกประเภท ระบบสินค้าคงคลัง ระบบขาย ระบบสั่งซื้อ ระบบการเงิน และระบบรายงานเชิงวิเคราะห์ต่างๆ เช่น รายงานต้นทุนสินค้า FIFO/LILO/Average รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตลอดจนรายงานการเงินประเภทต่างๆ ทำให้องค์กรที่มีหลายสาขาสามารถทราบผลประกอบการ และความเคลื่อนไหวทางการเงินของทั้งบริษัทได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ และมีต้นทุนในการใช้งานต่ำ