CloudApps

CloudApps ร่วมออกบูธภายใน งาน e-Government Forum 2014

วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารงานภาครัฐ ปี 2557 ในงานมีการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านไอซีที และงานสัมนาวิชาการ โดยได้เชิญวิทยากรจากผู้บริหารส่วนงานราชการ และผู้บริหารขององค์กร/บริษัทที่ร่วมสนับสนุนงานและออกบูธแสดงนวัตกรรม โดยมีการจำหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ ในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557

More events