CloudApps

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริการ

Q: CloudApps powered by TOT คืออะไร
A: บริการให้เช่าใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจ หรือ โปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
งานอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งปัจจุบันมีให้เช่าใช้
4 หมวด คือ
1. ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ (Accounting)
2. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์ (HRM)
3. ระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
(Internet Security)
4. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
5. ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (e-Learning)

Q: บริการ CloudApps powered by TOT เกี่ยวข้อง
กับ Cloud Computing อย่างไร

A: บริการ CloudApps powered by TOT เป็นการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดของเทคโนโลยี Cloud
Computing รูปแบบของ SaaS (Software as a
Service) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้
งานระบบ IT ผ่านเว็บได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้อง
ลงทุนด้าน Hardware, Software หรือบุคลากรด้าน
IT นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะจ่ายเท่า
ที่ใช้งานจริง (Pay per User) เท่านั้น

Q: CloudApps powered by TOT มีประโยชน์
อย่างไร

A: 1. ผู้ใช้บริการสามารถบริหารจัดการได้เอง
(Centralized management) ช่วยให้การดำเนิน
ธุรกิจ มีความรวดเร็ว ฉับไว คล่องตัวในการใช้งาน
2. การคิดค่าบริการ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระได้
ทั้งแบบรายเดือนและรายปี โดยจะคิดตามจำนวน
User หรือ License ที่ผู้ใช้บริการร้องขอ
3. การ Update Version ของโปรแกรมใน
CloudApps powered by TOT จะทำโดย
อัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องดาวน์
โหลดซอฟต์แวร์มาติดตั้งเองแต่อย่างใด และไม่มี
ค่าใช้จ่าย


 

Q: โปรแกรม (Software) ต่างๆ ที่มีให้เลือกเช่าใช้
จากบริการ CloudApps powered by TOT มี
ความน่าเชื่อถืออย่างไร

A: ทุกโปรแกรมที่ให้บริการใน CloudApps powered
by TOT มีความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น
1. โปรแกรมระบบบริหารบัญชีออนไลน์ (STR
Account Online) เป็นโปรแกรมที่เป็น Web-
based Application 100% ที่ถูกพัฒนาโดย
บริษัท STR ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านบัญชี
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีโดย
เฉพาะ จึงเข้าใจถึงความต้องการของระบบบัญชีที่
จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
2. โปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์
(MAS e-Leave) เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดย
บริษัท Control-A ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์
ในการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยเฉพาะ และที่สำคัญยังเป็นพันธมิตรในระดับสูง
กับบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง Microsoft
อีกด้วย
3. โปรแกรม Antivirus (Panda Cloud Service)
เป็นโปรแกรมที่ช่วยป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วย
เทคโนโลยี Collective Intelligence ผ่าน Web
Browser ที่สามารถป้องกันภัยคุกคามได้ทุกรูป
แบบ เช่น Virus, Worms, Trojans, Spyware,
Adware, Rootkits, Phishing เป็นต้น ช่วยให้ผู้
ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ต้องกังวลเรื่องความยุ่งยาก
ในการจัดการกับปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์
4. โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (TOT
e-Document) เป็นโปรแกรมช่วยจัดการงาน
เอกสารภายในองค์กรให้เป็นระบบ หมวดหมู่ ทำให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งคุณจะไม่พลาด
เอกสารสำคัญหรือการประชุม ด้วยระบบแจ้งเตือน
เมื่อมีเอกสารส่งเข้ามา ถึง 2 ช่องทาง ทั้งทาง e-
mail หรือ sms ทำให้สะดวก ง่าย ยิ่งขึ้น
5. โปรแกรมระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (TOT
cloud lms) เป็นโปรแกรมที่ใช้สนับสนุนการจัด
การการเรียนการสอน (e-Learning) และการฝึก
อบรมออนไลน์ (e-Training) สามารถบริหาร
จัดการการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และ
บริหารจัดการผู้ใช้งานได้ง่ายดาย ไม่ต้องจัดหา
ระบบซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และบุคลากร

More articles